Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang