Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 26-5 (1988-2018)