Chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII