Kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh