Truyền dạy dân ca quan họ cho hơn 150 hạt nhân văn nghệ