Tổ chức Hội thảo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh