UBND tỉnh đồng ý cho tổ chức lễ hội cầu an tại xã Vô Tranh