Nghị định 110 là rất cần thiết, ban hành đúng thời điểm