Luật định trách nhiệm của người tham gia lễ hội: Loại bỏ hành vi ứng xử xô bồ, thiếu văn hoá