Việc xây dựng và ban hành Luật Thư viện là một yêu cầu cấp thiết