Sửa đổi một số quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội không phù hợp với tình hình thực tiễn