• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1552647
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 1192
  • Trong tuần: 10174
  • Trong tháng: 1200424
  • Trong năm: 1200424
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 28/2017/NĐ-CP 20/03/2017 20/03/2017 VB Trung ương Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phamk hành chính ...trong lĩnh vực VHTTDL và Quảng cáo   Tải file
Số: 329/QĐ-TTg 15/03/2017 17/03/2017 VB Trung ương Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030   Tải file
Số: 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 21/12/2016 VB Trung ương số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước     Tải file
Số: 173/2016/NĐ-CP 27/12/2016 27/12/2016 VB Trung ương số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính Phủ v/v quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 322/QĐ-SVHTTDL 31/05/2017 31/05/2017 VB của tỉnh QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh     Tải file
Số: 321/QĐ-SVHTTDL 31/05/2017 31/05/2017 VB của tỉnh QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh     Tải file
Số: 320/QĐ-SVHTTDL 31/05/2017 31/05/2017 VB của tỉnh QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang Tải file
Số: 14/2016/TT-BVHTTDL 21/12/2016 21/12/2016 VB Trung ương Thông tư quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa-Thể thao phường, thị trấn Tải file
Số: 28/2017/NĐ-CP 20/03/2017 20/03/2017 VB Trung ương Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định... Tải file
Số: 12/2017/NĐ-CP 20/03/2017 20/03/2017 VB Trung ương Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phamk hành chính ...trong lĩnh vực VHTTDL và Quảng cáo   Tải file
;?>