• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5409857
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 3483
  • Trong tuần: 12013
  • Trong tháng: 1577614
  • Trong năm: 5057634
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/05/2014 VB Trung ương   Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo     Tải file
Số:03/2014/TT-BVHTTDL 26/05/2014 VB Trung ương Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du... Tải file
Số: 02/2014/TT-BVHTTDL 14/05/2014 VB Trung ương Quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Tải file
Số: 22/2014/QĐ-TTg 13/03/2014 VB Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 23/2014/QĐ-TTg 13/03/2014 VB Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Tải file
Số: 01/2014/TT-BVHTTDL 15/01/2014 VB Trung ương Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch Tải file
Số: 20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim Tải file
Số: 20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim Tải file
Số: 17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 VB Trung ương Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải file
Số: 18/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật Tải file
;?>