• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1560862
  • Số người đang xem: 46
  • Trong ngày: 3899
  • Trong tuần: 18389
  • Trong tháng: 1208639
  • Trong năm: 1208639
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND 24/04/2007 24/04/2007 VB của tỉnh Quy định về mức tiêu hao xăng dầu trong việc sử dụng ô tô công tỉnh Bắc Giang Tải file
Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 10/12/2010 VB của tỉnh Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang Tải file
Thông tư 71/2006/TT-BTC 09/08/2006 09/08/2006 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP về thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Tải file
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 25/04/2006 VB Trung ương Quy định về quyền tự chủ về biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập Tải file
43_2006_NDCP 25/04/2006 25/04/2006 VB Trung ương Quy định về quyền tự chủ về biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập Tải file
Số: 32/2009/QH12 18/06/2009 VB Trung ương Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10. Tải file
Luật số: 77/2006/QH 11 29/11/2006 VB Trung ương Luật Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 Tải file
Luật số: 02/2007/QH12 21/11/2007 VB Trung ương Luật phòng chống bạo lực gia đình Tải file
Số: 44/2005/QH11 14/06/2005 VB Trung ương Luật Du lịch Ngày 14 tháng 06 năm 2005  Tải file
Số: 09/2010/TT-BVHTTDL 24/08/2010 VB Trung ương   Quy định chi tiết thi hành một số Quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Văn hóa   Tải file
;?>