• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5039606
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 4255
  • Trong tuần: 26285
  • Trong tháng: 1207363
  • Trong năm: 4687383
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Thông tư Số: 131/2007/TT-BTC 05/11/2007 05/11/2007 VB Trung ương Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước Tải file
Thông tư 63/2007/TT-BTC 15/06/2007 15/07/2007 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn Nhà nước Tải file
Thông tư Số: 94/2006/TT-BTC 29/10/2006 29/10/2006 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà... Tải file
Quyết định Số: 170/2006/QĐ-TTg 18/07/2006 18/07/2006 VB Trung ương Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Tải file
Thông tư Số: 139/2010/TT-BTC 21/09/2010 21/09/2010 VB Trung ương Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước danh cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tải file
Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND 24/04/2007 24/04/2007 VB của tỉnh Quy định về mức tiêu hao xăng dầu trong việc sử dụng ô tô công tỉnh Bắc Giang Tải file
Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 10/12/2010 VB của tỉnh Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang Tải file
Thông tư 71/2006/TT-BTC 09/08/2006 09/08/2006 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP về thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Tải file
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 25/04/2006 VB Trung ương Quy định về quyền tự chủ về biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập Tải file
43_2006_NDCP 25/04/2006 25/04/2006 VB Trung ương Quy định về quyền tự chủ về biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập Tải file
;?>