• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5045697
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 203
  • Trong tuần: 203
  • Trong tháng: 1213454
  • Trong năm: 4693474
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 32/2009/QH12 18/06/2009 VB Trung ương Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10. Tải file
Luật số: 77/2006/QH 11 29/11/2006 VB Trung ương Luật Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 Tải file
Luật số: 02/2007/QH12 21/11/2007 VB Trung ương Luật phòng chống bạo lực gia đình Tải file
Số: 44/2005/QH11 14/06/2005 VB Trung ương Luật Du lịch Ngày 14 tháng 06 năm 2005  Tải file
Số: 09/2010/TT-BVHTTDL 24/08/2010 VB Trung ương   Quy định chi tiết thi hành một số Quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Văn hóa   Tải file
Số: 109/2011/NĐ-CP 02/12/2011 VB Trung ương   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Tải file
Số 47/2009-NĐ-CP 13/05/2009 VB Trung ương Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Quyền tác giả, quyền liên quan Tải file
Số 37/2012/NĐ-CP 24/04/2012 VB Trung ương Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao Tải file
Số: 110/2009/NĐ-CP 10/12/2009 VB Trung ương   Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Tải file
Số: 75/2010/NĐ-CP 12/07/2010 VB Trung ương Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa Tải file
;?>