• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5408217
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 1843
  • Trong tuần: 10373
  • Trong tháng: 1575974
  • Trong năm: 5055994
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 04/2018/TT-BVHTTDL 22/01/2018 22/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BILLIARDS & SNOOKER Tải file
Số: 03/2018/TT-BVHTTDL 19/01/2018 19/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BƠI, LẶN Tải file
Số: 02/2018/TT-BVHTTDL 19/01/2018 19/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN KARATE Tải file
Số:01/2018/TT-BVHTTDL 18/01/2018 18/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2013/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT Tải file
Số: 32/2012/NĐ-CP 06/07/2018 06/07/2018 VB Trung ương Thông tư HD Nghị định số 32/2012/nđ-cp ngày 12/4/2012 của CP về quản lý xuất nhập khẩu VH phẩm Tải file
Số: 22/2018/TT-BVHTTDL 29/06/2018 29/06/2018 VB Trung ương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Tải file
Số: 1732/QĐ-TTg 06/11/2017 06/11/2017 VB Trung ương Sao lục QĐ số 1732/QĐ-TTg ngày 06/11/2017 của Thủ tướng Chính Phủ v/v bổ sung kinh phí hỗ trợ địa phương mua thiết bị chiếu phim và xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động năm 2017 Tải file
Số: 08/2017/QH14 01/01/2018 01/01/2018 VB Trung ương Luật du lịch   Tải file
Số: 139/2017/TT-BTC 26/12/2017 26/12/2017 VB Trung ương TT số 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 Tải file
Số: 07/NQ-CP 01/01/2018 01/01/2018 VB Trung ương NQ số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính Phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư lưu trữ và 28 đề mục Tải file
;?>