• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5408361
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 1987
  • Trong tuần: 10517
  • Trong tháng: 1576118
  • Trong năm: 5056138
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số:05 /CT-UBND 10/04/2018 10/04/2018 VB của tỉnh CHỈ THỊ Về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Tải file
Số: 06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 15/12/2017 VB Trung ương Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Tải file
Số: 168/2017/NĐ-CP 31/12/2017 31/12/2017 VB Trung ương Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Tải file
Số: 9/2017/QH14 19/06/2017 19/06/2017 VB Trung ương Luật Du lịch Tải file
Số: 40/NQ-HĐND 08/12/2017 08/12/2017 VB của tỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tải file
Số: 28/2017/NĐ-CP 20/03/2017 20/03/2017 VB Trung ương Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phamk hành chính ...trong lĩnh vực VHTTDL và Quảng cáo   Tải file
Số: 329/QĐ-TTg 15/03/2017 17/03/2017 VB Trung ương Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030   Tải file
Số: 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 21/12/2016 VB Trung ương số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước     Tải file
Số: 173/2016/NĐ-CP 27/12/2016 27/12/2016 VB Trung ương số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính Phủ v/v quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 322/QĐ-SVHTTDL 31/05/2017 31/05/2017 VB của tỉnh QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh     Tải file
;?>