• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5408188
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 1814
  • Trong tuần: 10344
  • Trong tháng: 1575945
  • Trong năm: 5055965
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 06/QĐ-BVHTTDL 04/01/2016 04/01/2016 VB Trung ương Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở Tải file
Số: 1646/QĐ-TCTDTT 24/12/2014 24/12/2014 VB Trung ương Về việc ban hành Luật thi đấu Bóng chuyền hơi   Tải file
Số: 15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2016 22/12/2015 VB Trung ương Quy định về tổ chức lễ hội Tải file
Số: 08/2015/TT-BVHTTDL 23/10/2015 23/10/2015 VB Trung ương Quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải file
Số: 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 14/09/2015 14/09/2015 VB Trung ương Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận,... Tải file
33/2015/TT-BCA 20/07/2015 07/09/2015 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước     Tải file
Số: 392/2015/QĐ-UBND 07/09/2015 07/09/2015 VB của tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang Tải file
33/2015/TT-BCA 20/07/2015 07/09/2015 VB của Sở VH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước     Tải file
06/2015/TT-BVHTTDL 08/07/2015 08/07/2015 VB Trung ương Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí,công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng... Tải file
61/KH-UBND 28/05/2015 28/05/2015 VB của tỉnh   Thực hiệnChương trình hành động số 75-CTr/TU  ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát... Tải file
;?>