• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5229300
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 5519
  • Trong tuần: 34040
  • Trong tháng: 1397057
  • Trong năm: 4877077
Trang chủ

Hoạt động Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Gia đình

( 04:24 | 26/04/2009 )
Năm 2003, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định ban hành thực hiện đề  án “Bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc  Giang – giai đoạn 2003 – 2010”. Đây là một đề án có tác dụng tích  cực trong việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần vào công  cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân  tộc. Trong đề án đã đề cập đến công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, với tầm quan trọng không kém gì công tác bảo tồn di sản văn hoá vật thể. Vì thế mà công tác bảo tồn di sản văn hoá phi vật...
( 04:22 | 26/04/2009 )
         Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang về công tác quản lý, tổ chức các lễ hội Xuân 2009, ngay từ trước Tết Nguyên đán 2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện thành phố tăng cường quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp xuân Tết Kỷ Sửu 2009, trong đó có các hoạt động lễ hội theo hướng lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Công tác quản lý nhà nước về lễ hội...
;?>